Võro keele nätäl kuts võrokõisi umma kiilt kõnõlõma

/sama teadet saab altpoolt lugeda ka eesti keeles/

2. märdikuul nakkas pääle võro keele nätäl, mink sõnnom om „Kõnõlõ mukka võro kiilt!". Nädäli aigu om tüün 240 võro keele agenti, kiä näütäse tõisilõ ette võro keele egäpääväst pruukmist. Alostaja võro keele kõnõlõja saava hindä keelemõistmist pruuvi mängun „Võrokõsõ välläkutsõ", miä and näile lihtsit ülesandit. Viil kõrraldadas pallo võrokeelitsit sündmüisi ja võro kiilt om hariligust inämb kuulda ka üleriigilidsen meediän. Kõgõ värskembät teedüst saa Võro Instituudi kodolehe päält.

„Et võro kiil om rahvakiil, mitte väiku hulga asaarmastajidõ erälõbo, tõõstiva 240 hääd võro keele mõistjat üle Eesti, kiä tahtsõva olla tõisilõ härgütüses võro keele agendina," rõõmustas agendikampaaniat iist võtnu projektijuht Toomõ Triin. „Olõmi näile süämest tenoligu, et nä kampa leivä, ja julgustami kõiki egä päiv uma kodukandi kiilt pruukma."

Mitu võro keele agenti omma kõrraldajilõ teedä andnu ummist ettevalmistuisist võro keele nädälis. Näütüses om tettü tüükotussõ ussõ pääle silte, miä andva teedä, et sääl tüütäs võro keele agent, kinkalt või võro keele kõnõlõmist uuta; mõnõ agendi omma lepnü tüükaaslaisiga kokko päävä, ku terve kollektiiv pruuk võro kiilt jne.

Joba 10 päivä inne võro keele nädälit naas avvuhinnamäng „Võrokõsõ välläkutsõ", miä härgüt nii alostajit ku edesijõudnuid võro keele kõnõlõjit tegemä lihtsit ja lõbosit ülesandit, et umma keelemõistmist praktikaga paranda. „Ku tetä egä päiv üts väiku võro keele tegu, kasus julgus seod kiilt ka edespite tarvita. Kiil saa kimmämbäs õnnõ kõnõldõn," ütles tiidrü Fastre Mariko.

Nuu, kiä tahtva tõisilõ märku anda umast soovist, et näidega võro kiilt kõnõldasi, saava tuud tetä rõnnamärgiga „Kõnõlõ mukka võro kiilt!". „Märgi sõnnom passis kõigilõ, nii võro keele egäpäävätsile pruukjilõ ku ka noilõ, kiä võro kiilt esi viil ei mõista. Keele opmisõ osa om jo kullõminõ," kuts projektijuht Laanõ Triinu ka alostajit võro keele kõnõlõjit märki kandma.

Võro keelest peetäs luku ka Vana-Võromaa kuulõn ja latsiaidun. Küllä om kutsutu esinejit, oppaja pidävä võrokeelitsit jutussõtunnõ ja esitäse näütemänge ja näütüses Rõugõ latsiaian opatas latsilõ võro kiilt roboti abiga. Vana-Võromaa muusõumi rõõmustasõ huviliisi võrokeelitside programmõga (mängu, jutussõtunni, tsihiotsminõ).

Võro keele rikkust saa tunda võro keele iloõdagul 6. märdikuul kell 17.30 Võro kultuurimajan Kannel. Sisutihtsä õdak köüt kokko kiräsõna, elävä sõna, muusiga ja filmi. Näüdätäs trükülämmind raamatut „Võrukeelseid vanasõnu". Tuud pruukõn om kokko pant ka Võro draamastuudio nuuri lühükava. Õdagu elävile piltele pühendedü jaon kaias Adsoni luulõlugõmisvõigõlusõ parõmbit videoid ja Võromaa juuriga filmirežissööre Hintsi Anna ja Kirch Schneideri Kerli rahvusvaihõlidsõlt kitetü lühüfilme.

Võro kiil om vana kiil, miä lätt sõski aoga üten – tegeligult om tuu keele jaos ainukõnõ ellojäämise võimalus. Tuud näütäs ka sõnnom võro keele agendi pusa pääl: „Ma mõista võro kiilt. Miä om su supõrpavvõr (ilmkistumalda vägi)?" Sõnnom mäng nalalidsõlt üleilmastumisõ mooduga, a käänd sõs juuri mano tagasi ja tõõstas, et elojovvulidsõn võro keelen om võimalik kõkkõ edesi anda.

Teedüst saa mano:
Kuuba Rainer
Võro Instituudi direktri
tel 5645 1444, rainer.kuuba@wi.ee

****

Võro keele nätäl kutsub võrokesi uma kiilt kõnõlõma

2. novembril algab võru keele nädal, mille üleskutse on „Kõnõlõ mukka võro kiilt!". Nädala jooksul tegutseb 240 võru keele agenti, kes on eeskujuks võru keele igapäevasel kasutamisel. Algajad võru keele kasutajad saavad end proovile panna mängus „Võrokõsõ välläkutsõ" lihtsaid ülesandeid täites. Nädala jooksul toimub palju võrukeelseid sündmusi ning võru keelt kuuleb tavapärasest rohkem ka üleriigilises meedias. Värskeima info leiab huviline Võro Instituudi kodulehelt.

„Et võru keel on rahvakeel, mitte käputäie asjaarmastajate eralõbu, tõestasid 240 head võru keele oskajat üle Eesti, kes avaldasid soovi võru keele agendina teistele ärgituseks olla," rõõmustab agendikampaaniat eest võtnud projektijuht Triin Toom. „Oleme neile südamest tänulikud, et nad kampa lõid, ja julgustame kõiki iga päev oma kodukandi keelt kasutama."

Mitu võru keele agenti on korraldajatele teada andnud oma ettevalmistustest võru keele nädalaks. Näiteks on tehtud töökoha uksele silte, mis kuulutavad, et seal töötab võru keele agent, kellelt võib võru keele rääkimist oodata; mõned agendid on leppinud kolleegidega kokku päeva, mil kogu kollektiiv võru keelt kasutab jne.

Juba 10 päeva enne võru keele nädalat algas auhinnamäng „Võrokõsõ välläkutsõ", mis kutsus nii algajaid kui edasijõudnuid võru keele rääkijaid täitma lihtsaid ja lõbusaid ülesandeid, mis tõestavad, et igaüks saab võru keele kõnelemist praktiseerides oma keeleoskust parandada. „Kui teha iga päev üks väike võru keele tegu, kasvab julgus seda keelt ka edaspidi tarvitada. Keel saab kindlamaks vaid siis, kui seda kasutame," ütleb teadur Mariko Faster.

Need, kes soovivad teistele märku anda oma soovist, et nendega võru keelt räägitaks, saavad seda teha rinnamärgiga „Kõnõlõ mukka võro kiilt!". „Märgi sõnum sobib kõigile, nii võru keele igapäevastele kasutajatele kui ka neile, kes võru keelt veel ise ei oska. Keeleõppe osa on ju kuulamine," kutsub projektijuht Triinu Laan ka algajaid võru keele rääkijaid märki kandma.

Võru keelest peetakse lugu ka Vana-Võromaa koolides ja lasteaedades. Külla on kutsutud esinejaid, õpetajad peavad võrukeelseid muinasjututunde ja esitavad näidendeid ning näiteks Rõuge lasteaias õpetatakse lastele võru keelt roboti abiga. Vana-Võromaa muuseumid aga rõõmustavad huvilisi põnevate võrukeelsete programmidega (mängud, muinasjututunnid, orienteerumine).

Vahetu mulje sellest, kui elav on võru keel, saavad kõik 6. novembril kell 17.30 Võru kultuurimajas Kannel algaval võro keele nädäli iloõdagul. Sisukas õhtu seob kokku kirjasõna, elava sõna, muusika ja filmi. Tutvustatakse trükisooja raamatut „Võrukeelseid vanasõnu", mille põhjal koostatud lühikavaga esinevad Võru draamastuudio noored. Õhtu elavale pildile pühendatud jaos vaadatakse Adsoni luulelugemisvõistluse paremaid videoid ja Võrumaa juurtega filmirežissööride Anna Hintsi ja Kerli Kirch Schneideri rahvusvahelist tähelepanu pälvinud lühifilme.

Võru keel on vana ja väärikas keel, kuid liigub ajaga kaasas – õigupoolest on see keele jaoks ainuke ellujäämisvõimalus. Sellele viitab ka sõnum võru keele agendi pusal: „Ma mõista võro kiilt. Miä om su supõrpavvõr (ilmkistumalda vägi)?" (tõlge eesti keelde: „Ma oskan võru keelt. Mis on sinu superpauer (kustumatu vägi)?"). Sõnum mängib humoorikalt üleilmastumise trendiga, kuid pöördub siis juurte juurde tagasi, tõestades, et elujõulises võru keeles on võimalik kõike väljendada.

Lisainfo:
Rainer Kuuba
Võro Instituudi direktor
tel 5645 1444, rainer.kuuba@wi.ee