Üldkoosolekul kinnitati 2009.a. rakenduskava

28.10.2008

MTÜ Piiriveere Liider toetab LEADER põhimõttel teostatavaid kohaliku algatuse projekte järgmisel aastal 6,4 miljoni krooniga. 24.oktoobril Hanikase Külakeskuses toimunud üldkoosolekul kinnitati strateegia rakenduskava 2009.aastaks. Rakenduskava koosneb kuuest meetmest, mille peamiseks prioriteediks on tegevuspiirkonnas elukeskkonna arendamine ja maapiirkonna konkurentsivõime tõstmine tootmises ja teeninduses. Toetust hakatakse kasutama meetmetele:

  • Huvitegevuse võimaluste suurendamine (meede 1) - (nt. tegevuskohtade remont, ringide käivitamine ja edasiarendamine, ürituste korraldamine ringijuhtide koolitused, koostöö)
  • Miljööväärtuse säilitamine ja loomine (meede 2) - (nt. vaba aja veetmise kohtade väljaarendamine looduskeskkonnas, paikkonna tuntuse tõstmine, piirkonnale omase ehituskultuuri väärtustamine ja propageerimine, koolitused)
  • Teenuste pakkumise taseme tõstmine (meede 3) – (nt. õppereisid-koolitused jne)
  • Turismi arendamine läbi pärimuskultuuri atraktiivse esitlemise (meede 4) – (nt. pärimuslike traditsioonide taaselustamine, arendamine ja kaasajastamine, jäädvustamine ja kajastamine, turismipakettide ja teemaparkide arendamine, koostöö, koolitused jne)
  • Kohalikul ressursil põhineva taastuva energia laiem ja efektiivsem kasutamine (meede 5) – (nt. tastuv energia kasutuse lahenduste tutvustamine ja avamine külastajatele, koolitused, praktilised õppused, õppeekskursioonid, info- ja õppematerjalide koostamine koostöö erialaste organisatsioonidega)
  • Vähemarendatud kogukondade kaasamine (meede 6) - (koostööprojektid, mille puhul vähemalt üks partneritest paikneb vähemarendatud piirkonnas ning on projektis oluline kasusaaja ning mille raames viiakse läbi meetmetes 1-5 kirjeldatud tegevusi)

Meetmelehtede kirjeldused avaldatakse koduleheküljel www.piiriveere.ee kui need on saanud PRIA poolt kinnitanud. Projektitaotlusi hakkab MTÜ Piirivere Liider vastu võtma 2009.a. kevadel. Huvilistele korraldatakse eelnevalt ümarlauad-infopäevad ning taotlejat aitavad meetmenõustajad.

MTÜ Piiriveere Liider asutati 30. märtsil 2006.aastal ning on praeguseks suurima liikmeskonnaga tegevusgrupp Eestis (101 liiget). Ühing moodustati Eesti kagupiiri äärse piirkonna elu arendamiseks. Tegevusgrupp tegutseb Põlva-, Võru- ja Tartumaal. Tegevuspiirkona kuuluvad Meremäe, Mikitamäe, Misso, Orava, Piirissaare, Räpina ja Värska vallad ning nendes valdades tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud ja sihtasutused.

Lisainfo: Signe Zupsmann, projektijuht, GSM 58188890, e-post signe@piiriveere.ee