Muudatused seoses LEADER määruse uue redaktsiooniga

Alates 03.11.17 kehtib LEADER määruse uus redaktsioon, millega on reguleeritud haldusreformist tulenevad erisused ja põhimõtted. Muutunud on ka osad nõuded projektitaotluse esitamisel, projektitoetuse saaja kohustustes, projektitoetuse tegevuse elluviimist ja investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamisel jm olulises. Taotlusvoorud, mille projektitaotluste vastuvõtu tähtaja algus on 03.11.17 või hilisem, viiakse läbi ja edasine taotluste menetlemine, sh maksetaotluste esitamine toimub juba uues e-PRIA keskkonnas.

Maksetaotluse esitamisest

Kui taotlejal on maksetaotluse alusel tegevused tehtud enne 03.11.17, siis tuleb rakendada kuni 03.11.17 kehtinud LEADER määruse redaktsiooni (HMS § 5 lg 5 kui haldusmenetlust reguleerivad õigusnormid muutuvad menetluse ajal, kohaldatakse menetluse alguses kehtinud õigusnorme). Kui alates 03.11.17 kehtima hakanud redaktsiooni säte on soodsam kuni 03.11.17 kehtinud redaktsioonist, siis saab PRIA rakendada soodsamat sätet (HMS § 54 haldusakt on õiguspärane, kui ta on antud andmise hetkel kehtiva õiguse alusel ja sellega kooskõlas, proportsionaalne, kaalutlusvigadeta ning vastab vorminõuetele). Kui taotleja kahtleb, missugust LEADER määruse redaktsiooni järgida, siis konsulteerida MTÜ Piiriveere Liideri büroo või PRIAga.

Taotlusvoorust, mille projektitaotluste vastuvõtu tähtaja algus oli varasem kui 03.11.17, projektitoetust taotlenud toetuse saajad esitavad maksetaotlused endiselt vanas e-PRIAs. Ehk taotlejad, kes on esitanud projektitoetuse taotluse vanas e-PRIAs, esitavad ka maksetaotluse vana e-PRIA kaudu.

Soovitame enne maksetaotluse esitamist tutvuda PRIA koostatud korrektsele maksetaotlusele esitatavate nõuetega.

Rohkem infot projektitoetuse tegevuse elluviimise kohta rubriigis toetuse saajale.