Toetuse saajale

Projektitaotluse rahuldamise ja rahuldamata jätmise otsuse teeb PRIA 60 - 90 tööpäeva jooksul arvates päevast, mil ühing esitab paremusjärjestuse ettepaneku PRIAle.

Taotleja saab e-PRIA kaudu teate, et tema taotlus on edastatud PRIA-le.
Taotleja ei või toetatava tegevuse/investeeringu tegemist alustada varem, ega dokumendid selle kohta ei või olla varasemad kui Piiriveere Liideri poolt projektitaotluse PRIA-le esitamise päevale järgneval päeval (Leader määruse §27 lg4.)

Võta meiega ühendust
*
*
*

Kontrolli, et andmed oleksid korrektsed