Tegevuse elluviimine

Alates 24.05.2021 kehtib LEADER määruse uus redaktsioon, mille kohaselt on muutunud osad nõuded projektitaotluse esitamisel, projektitoetuse saaja kohustustes, projektitoetuse tegevuse elluviimist ja investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamisel jm olulises.

LEADER määrus § 42:

Toetuse saaja viib tegevuse ellu või teeb investeeringu ja esitab PRIAle elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu seda tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe projektitaotluse kohta kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt projektitaotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 31.12.2024.

Projektitoetuse saaja viib ellu toetatava tegevuse või teeb investeeringu ja esitab PRIAle elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu selle tegevuse elluviimist või investeeringu tegemist tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe projektitaotluse kohta kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt projektitaotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 31. detsembril 2024.


Projektitoetuse saaja viib ellu § 28 lõike 3 punktis 2 nimetatud ühisprojektis kavandatud tegevuse või teeb selles ühisprojektis kavandatud investeeringu ja esitab PRIA-le elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu selle tegevuse elluviimist või investeeringu tegemist tõendavad dokumendid kalendriaastas kuni neljas osas ühe taotluse kohta. Nimetatud dokumendid esitatakse vastavalt ühisprojekti tegevuskava elluviimise perioodi pikkusele ühe kuni nelja aasta jooksul arvates PRIA poolt projektitaotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 31. detsembril 2024.

Kui investeeringuobjekt ostetakse liisingulepingu alusel, teeb projektitoetuse saaja liisingulepingu alusel maksed ja esitab selle tegemist tõendavad dokumendid kalendriaastas kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni viie aasta jooksul arvates PRIA poolt projektitaotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 30. juunil 2025.

Projektitoetuse saaja, kes on kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest esitanud PRIAle toetuse väljamaksmiseks maksetaotluse koos investeeringu tegemist tõendavate dokumentidega, millest nähtub, et toetuse saaja on viinud toetatavast tegevusest ellu osa, mille maksumus moodustab vähemalt 45 protsenti kogu tegevuse abikõlblikust maksumusest, võib viia tegevuse ellu ja võtta toetuse abil ostetud või ehitatud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse. Projektitoetuse saaja esitab investeeringu tegemist tõendavad dokumendid 30 kuu jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 31. detsembril 2022. [jõust. 02.11.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.07.2018]

Ühisprojekti korral tehakse tegevus ja esitatakse dokumendid kalendriaastas kuni neljas osas kuni nelja aasta jooksul, kuid hiljemalt 31.12.2024.

Taotlusvoorust, mille projektitaotluste vastuvõtu tähtaja algus oli varasem kui 03.11.17, projektitoetust taotlenud toetuse saajad esitavad maksetaotlused endiselt vanas e-PRIAs. Ehk taotlejad, kes on esitanud projektitoetuse taotluse vanas e-PRIAs, esitavad ka maksetaotluse vana e-PRIA kaudu. Taotlusvoorud, mille projektitaotluste vastuvõtu tähtaja algus on 03.11.17 või hilisem, viiakse läbi ja edasine taotluste menetlemine, sh maksetaotluste esitamine toimub juba uues e-PRIA keskkonnas. Alates 24.04.2018, mil ühendati vana ja uus e-pria, saab kõikidele e-PRIA teenustele ligi ühe "värava" kaudu, mis asub aadressil https://epria.pria.ee/epria2/login/#/login.

Leader määrus ja määruse seletuskiri (24.05.2021),  määruse seletuskiri (18.05.2020), määruse seletuskiri (02.11.2018 redaktsioon), määruse seletuskiri (03.11.2017 redaktsioon), määruse seletuskiri (30.10.2015)

Maksetaotluse esitamise juhend (UUE e-pria osas). Juhend on kättesaadav ka e-PRIAs, vajutades „Vajad abi? Vajuta siia". Olenevalt taotluse liigist, millel hetkel viibite, avaneb vastava taotluse esitamise juhend.

Maksetaotluse esitamise juhend (VANA e-pria osas).

Soovitame enne maksetaotluse esitamist tutvuda PRIA koostatud korrektsele maksetaotlusele esitatavate nõuetega.

Projektitoetuse saaja on kohustatud (LEADER määrus § 42 lg 7):

 • võtma projektitoetuse abil tehtud investeeringu sihtotstarbeliselt kasutusse kahe aasta jooksul, välja arvatud juhul, kui strateegia või § 7 lõike 3 punkti 5 kohaselt on ette nähtud pikem tähtaeg, kuid hiljemalt 30. juuniks 2025. aastal;
 • säilitama ja kasutama sihipäraselt projektitoetuse eest ostetud investeeringuobjekti, välja arvatud liisingulepingu alusel omandatud investeeringuobjekti vähemalt kolme aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest juhul, kui projektitoetuse saaja on VKE, ning vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui projektitoetuse saaja ei ole VKE või kui projektitoetuse saaja on VKE ja projektitoetuse eest ehitati uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrk;
 • täitma vabatahtliku tasustamata töö tegemise tõendamiseks töö tegija ja projektitoetuse taotleja poolt allkirjastatud päevikut (vorm);
 • eristama selgelt oma raamatupidamises projektitoetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest;
 • võimaldama teostada projektitoetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle järelevalvet ja teha muid toetuse saamisega seotud kontrolle ning osutama selleks igakülgset abi, sealhulgas võimaldama viibida projektitoetuse saaja kinnisasjal, ehitises ja ruumis ning läbi vaadata dokumente ja toetuse abil ostetud vara kohapeal;
 • teavitama PRIAt viivitamata kirjalikult käibemaksukohustuslaseks registreerimisest käibemaksuseaduse § 20 alusel kuni viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui projektitoetuse saaja on saanud toetust käibemaksu kohta;
 • esitama projektitoetuse kasutamisega seotud seireks vajalikku teavet kohaliku tegevusgrupi või PRIA nõudmisel;
 • vastama strateegia meetmes nimetatud nõuetele ning riigiabi reeglitest tulenevatele nõuetele;
 • omama hiljemalt esimese maksetaotluse esitamise ajal ehitusluba või ehitusteatist ja viimase maksetaotluse esitamise ajal ehitise kasutusluba või kasutusteatist, kui see on nõutav ehitusseadustiku kohaselt;
 • tagama, et § 30 lõikes 4 nimetatud kasutatud masina, seadme või eriotstarbelise sõiduki ostmiseks või liisimiseks ei ole hinnapakkuja varem saanud toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi või vähese tähtsusega abi;
 • teavitama viivitamata PRIAt ja kohalikku tegevusgruppi taotluses esitatud või toetatava tegevusega seotud andmete muutumisest või tegevuse elluviimist takistavast asjaolust;
 • teavitama projektitoetuse abil toetatava tegevuse elluviimisest vastavalt maaelu arengu toetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, toetatud objektide tähistamise (määrus) nõuetele. Toetuse kasutamisest teavitamine (ettekanne). 

Seoses eriolukorraga võib paikvaatluse (EK rakendusmääruse 809/2014 artiklist 48 tulenev objekti kontroll) jätta taotleja tegevuskohas eriolukorra kehtimise ajal läbi viimata, kui on täidetud järgmised tingimused.