Toetuse väljamaksmine

LEADER määrus § 44:

Projektitoetus makstakse välja üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks ja üksnes siis, kui projektitoetuse saaja on tegevused nõuetekohaselt ellu viinud. 

PRIA teeb projektitoetuse saaja esitatud maksetaotluse alusel projektitoetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda projektitoetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates tegevuse elluviimist ja investeeringu tegemist tõendavate nõuetekohaste dokumentide saamisest (§-s 43). 

LEADER määrus § 45:

Toetuse väljamaksmist enne kulutuste tegemist osaliselt tasutud kuludokumentide alusel (OTKA) saab taotleda, kui:

  • töö või teenus on lõpetatud või vara on üle antud ning projektitoetuse saaja on selle vastu võtnud
  • töö, teenuse, vara eest on tasutud vähemalt omafinantseeringuga võrdse summa (kui taotleja on käibemaksukohuslane, siis kõik kuludokumentide käibemaks, vt määruse Seletuskiri) 
  • toetuse saaja on usaldusväärne

PRIA teeb toetuse maksmisest keeldumise otsuse, kui pärast taotluse rahuldamist, kuid enne toetuse maksmist tehakse kindlaks taotluse rahuldamata jätmise alused või kui toetuse saaja ei ole täitnud toetuse saaja kohustusi. PRIA teeb projektitoetuse maksmisest keeldumise otsus 25 tööpäeva jooksul arvates projektitoetuse maksmisest keeldumise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest. Keeldumise otsuse korral tunnistab PRIA projektitaotluse rahuldamise otsuse täielikult või osaliselt kehtetuks.