Piiriveere Liideri kaudu on kahe aasta jooksul Leader meetmest projektitoetust saanud üle saja projekti

24.05.2011

Piiriveere Liider alustas kohaliku tegevusgrupina toetuse jagamist Leader meetmest kaks aastat tagasi eesmärgiga arendada piirkonna elukeskkonda ning motiveerida inimesi kasutusele võtma uusi teadmisi ja tehnoloogiaid. Strateegia kohaselt väärtustatakse nii perekesksust, ettevõtluse arendamist, elanike omaalgatust kui ka piirkonna ühtse elukvaliteedi tagamist. Eesmärkide täitmise poole püüdlemise üheks mõõdupuuks võib lugeda esitatud projektitaotluste arvu, mis on näidanud kasvavat trendi. Kui 2009. aasta esimesse taotlusvooru esitati kokku 38 projekti, siis uue perioodi esimeses voorus oli taotluste arv juba üle poole suurem (78 projektitaotlust). Projekte saavad esitada nii ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused, kohalikud omavalitsused kui ka seltsingud. Trend näitab kohalike inimeste järjest kasvavat soovi piirkonna arendamisse panustada.

Kui vaadata ülevaatlikult tagasi 2008-2010 Leader programmiperioodile, siis projektitoetuse saajaid oli kokku viie toimunud vooru peale 130 ja toetusena kuulub välja jagamisele ligikaudu 1 miljon eurot. Valdkondadest on kõige populaarsem olnud miljööväärtuse säilitamise ja loomise meede, millest toetati vaba aja veetmise kohtade väljaarendamist, piirkonnale omase ehituskultuuri väärtustamist ja paikkonna maine ja tuntuse tõstmist. Tegevusgrupi kvaliteetsest tööst projektitaotluste menetlemisel ja hindamisel kõneleb aga fakt, et peaaegu kõik Piiriveere Liiderist positiivse rahastamise otsuse saanud projektidest saavad selle ka PRIA-st (eitav otsus on tehtud vaid 3-le projektile).

Mai keskpaigaks oli PRIA andmetel toetatud 130 projektist lõplikult ellu viidud 36 ehk ligi kolmandik. Infot nende projektide kohta on võimalik saada Piiriveere Liideri kodulehe rubriigist „Elluviidud projektid!“
Uuel perioodil (2011-2013) tõotab aga kõige populaarsemaks valdkonnaks kujuneda lisandunud ettevõtluse arendamise suunitlusega meede. Enam kui kolmandik 2011. aasta esimesse taotlusvooru laekunud projektidest olid just sellesse meetmesse esitatud.

Sellel aastal avaneb taotlusvoor veel ühel korral, täpsemalt perioodiks 14. september kuni 1. oktoober. Täpsemat informatsiooni taotlemise ning toimuvate infopäevade ja nõustamiste kohta saate meie kodulehelt või liitudes seal Piiriveere Liideri infokirja saajate listiga.

Airi Purge
projektiassistent
airi@piiriveere.ee