Piiriveere Liider sai endale strateegia ja tunnuslause

12.05.2008

MTÜ Piiriveere Liider 8. mail Ristipalos toimunud üldkoosolekul olid esindatud 72 ühingu liiget. Kinnitati Riikliku Arengukava 3.6 meetmest saadud ligi 1,5 miljoni kroonise toetuse abil valminud strateegia aastateks 2008-2013 ning võeti vastu otsus toetuse taotlemiseks Leader-meetmest, et strateegiat rakendama hakata.

Nõukogu esimees Teet Helm pidas 2007. aastat igati kordaläinuks ja tänas kõiki, kes strateegia koostamisse oma panuse andsid. Juhatuse esimehena jätkab Kaidi-Mari Liping.

Strateegia koostati kahe teemarühma ning strateegia töörühma poolt, kusjuures iga sektori esindaja kaasas meetmete kujundamise protsessi oma huvigrupi. Meetmete kavandamisel ja strateegia koostamisel lähtuti strateegia koostamise protsessi algfaasis kokku lepitud põhimõtetest, et kaasarääkimise võimalus antakse kõigile ning strateegia meetmetega peaks lahendama võimalikult paljude inimeste probleeme.

2009. aastal saab projekte hakata taotlema 6 meetme alt.
Prioriteedile “Elukeskkonna arendamine” suunatud meetmed on:

Huvitegevuse võimaluste suurendamine (Meede 1)
Miljööväärtuse säilitamine ja loomine (Meede 2)
Teenuste pakkumise taseme tõstmine (Meede 3)

Prioriteedile “Uute teadmiste ja tehnoloogiate kasutamine, et tõsta maapiirkonna konkurentsivõimet tootmises ja teeninduses” suunatud meetmed on:

Turismi arendamine läbi pärimuskultuuri atraktiivse esitlemise (Meede 4)
Kohalikul ressursil põhineva taastuva energia laiem ja efektiivsem kasutamine (Meede 5)

Eelpooltoodud meetmete teemasid hõlmavaks nn. horisontaalseks meetmeks on Vähemarendatud kogukondade kaasamine (Meede 6).

Meetmete tutvustamiseks korraldatakse lähiajal ka ümarlauad-infopäevad.

Strateegia lühiversiooniga saab tutvuda siin.

Tegevusgrupi tunnuslauseks on ”Piiritu Piiriveere”, mis annab tunnistust avatud mõttelaadist, valmidusest uuendusteks, soovist mitte lasta ei füüsilistel ega mõttelistel piiridel end arengus takistada.

MTÜ Piiriveere Liider oma sajaühe liikmega on praeguseks suurima liikmeskonnaga tegevusgrupp Eestis, mis on kanda kinnitanud kolmes maakonnas – Põlva-, Võru- ja Tartumaal. Ühing moodustati Eesti kagupiiri äärse piirkonna elu arendamiseks. Tegevusgrupi liikmeteks on Meremäe, Mikitamäe, Misso, Orava, Piirissaare, Räpina ja Värska vallad ning nendes valdades tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud ja sihtasutsused.

Lisainfo: Signe Zupsmann, projektijuht, GSM 58188890, e-post signe@piiriveere.ee