Piiriveere Liideri 2019. a taotlusvoorus sai tegevusgrupi kinnituse 35 projektitaotlust

Piiriveere Liider kinnitas 2019. a taotlusvoorus paremusjärjestuse ettepanekuga 35 projektitaotluse toetamise kogusummas 369 500,67 eurot arengustrateegia kolme meetme raames.

2019. a taotlusvooru oli taotluste vastuvõtt avatud 9.-23. september strateegia kõigile kolmele meetmele. Tähtaegselt esitati 50 projektitaotlust (PRIA ennistas ühe projektitaotluse, kuna taotlejal ei olnud võimalik taotlust esitada e-pria keskkonnast tingitult). Hindamiskomisjonile saadeti sisuliseks ehk hindamiskriteeriumitele vastavuse hindamiseks 46 projektitaotlust toetuse summas üle 571,3 tuhande euro. Hindamata jäeti kokku neli projektitaotlust taotlejate loobumiste tõttu.

Piiriveere Liideri üldkoosolek kogunes 29. novembril, et vastavalt hindamiskomisjoni ettepanekule projektitaotlused kinnitada või kinnitamata jätta. Hinnatud 46 projektitaotlusest said toetuse 35 taotlust kogusummas 369 500,67 eurot. Kinnitatud taotluste arv ja toetuse summad jagunesid 2019. a voorus taotlemiseks avatud rakenduskava meetmete vahel järgnevalt:

 

Meede 1 – Elukeskkonna arendamine: 13 taotlust summas 145 950,08 eurot.

Meede 2 – Ettevõtluse arendamine: 21 taotlust summas 203 553,31 eurot.

Meede 3.1 – Ühistegevuse arendamine: üks taotlus summas 19 997,28 eurot.

 

Meetme nimetus Esitatud taotluste arv Taotletud toetuse summa (tuhat eurot) Meetme eelarve (tuhat eurot) Hindamisele saadetud taotluste arv Taotletud toetuse summa (tuhat eurot) Toetatud taotluste arv Toetatud taotluste toetuse summa (tuhat eurot) MTÜ/SA toetuse saajate arv Ette-võtjatest toetuse saajate arv KOV toetuse saajate arv
Elukeskkonna arendamine 18 207,8 148,8 16 187,9 13 145,9 12 - 1
Ettevõtluse arendamine 28 335,5 356,5 26 327,1 21 203,6 1 20 -
Ühistegevuse arendamine 4 56,3 60 4 56,3 1 20 1 - -
Kokku 50 599,6 565,3 46 571,3 35 369,5 14 20 1

 

Kinnitati 14 kolmanda sektori, ühe kohaliku omavalitsuse ning 20 ettevõtja poolt esitatud projekti toetamine. Piiriveere Liider on esitanud PRIA-le ettepaneku projektitaotluste paremusjärjestusse seadmise ja iga projektitaotluse rahastamise suuruse kohta. PRIA teeb lõplikud projektitaotluste osalised või täielikud rahuldamise või rahuldamata jätmise otsused 60-90 tööpäeva jooksul.

 

Lisainfo:
Endla Mitt
tegevjuht
MTÜ Piiriveere Liider
endla@piiriveere.ee
+372 512 7160
www.piiriveere.ee