Jõustus Põllumajandusministri uus määrus

08.10.2012

29. septembril jõustus Põllumajandusministri uus määrus nr. 75, mis puudutab Leader - meetme raames antava projektitoetuse saamise nõudeid. Oluline muudatus kõikidele projektitoetuse saajatele ja edaspidistele taotlejatele on, et toetuse saaja viib kavandatud tegevuse ellu ning esitab PRIAle kuluaruande hiljemalt 31.12.2014. 

Määruse lõpus on ära toodud kõik uued lisad s.h. kuludeklaratsioon kulude deklareerimiseks projektitoetuse taotlemise korral. PRIA-le kulude deklareerimiseks palume taotlejatel nüüdsest kasutada uut kuludeklaratsiooni vormi.

Põllumajandusministri määrus nr. 75   https://www.riigiteataja.ee/akt/126092012001