II ja III Peipsi Järvefestival (2017-2018)

Partnerid:
Piiriveere Liider, Peipsi-Alutaguse Koostöökoda, Jõgevamaa Koostöökoda, Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu, Tartumaa Arendusselts

Projekti üldeesmärk: Eesmärk on külastajatele tutvustada Peipsi järve ja piirkonda tavapärasest märksa põnevamal moel.

Projekti alaeesmärgid:

 • tõsta Peipsi järve osatähtsust ja kasutamist;
 • luua Peipsimaale huvitava, põneva ja jätkusuutliku piirkonna kuvand;
 • tuua piirkonnale tuntust ja külastajaid nii sise- kui välisturistide hulgas;
 • tutvustada piirkonna kultuurilist eripära, kohalike traditsioone ja maitseid;
 • toetada piirkonnas turismi turdumisega ja arendamisega seotud tegevusi ja Leader ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) projektide elluviimist.

Tegevused:
II ja III Peipsi Järvefestivali korraldamine peipsiäärsetes sadamates.

Projekti vajalikkus, sihtgrupid ja kasusaajad: 
Projekti ja koostöö vajalikkus tuleneb vajadusest tutvustada Peipsi järve ning selle veelisi tegevusi, sh. sadamad, kalandus, purjetamine jms. Tutvustada laiemale üldsusele kohalike ettevõtjate toodangut ning teenuseid; tutvustada kohalikku kultuuripärandit; suurendada piirkonna korduvkülastajate arvu.

 • Projekti tegevuspiirkonna ettevõtjad ja kohalikud aktivistid,
 • Projekti tegevuspiirkonna kogukonnad, kohalikud omavalitsused, arendusorganisatsioonid ja koostöövõrgustikud;
 • Kaudseteks kasusaajateks on kõik piirkonna elanikud - suurenenud turistide arvu tõttu tõuseb piirkonna tulubaas, mis omakorda aitab kaasa uute töökohtade tekkele ning investeeringute suurenemisele piirkonnas.

Oodatavad tulemused:

 • Peipsimaa maine turismisihina on hea.
 • Kasvab külastajate teadlikus Peipsi järve kasutamise võimalustest; 
 • Kasvab külastajate teadlikus kohalikest traditsioonidest, kultuuride erinevusest ning kohalikust toidukultuurist,
 • Peipsimaa on saanud tuntumaks sihtturumaades: Soome, Läti, Holland, Valgevene, Venemaa.
 • Kasvanud on korduvkülastajate arv, samuti ööbimisega külastajate arv.
 • Kasvab kohalike omavalitsuste tulubaas.
 • Kasvab Peipsimaa teenusepakkujate arv ja kasvab ka teenuste mitmekesisus. Kui turiste ja külalisi jätkub, on ettevõtjad positiivsemalt meelestatud investeerima turismi – ja tema tugiteenuste arendamisse.
 • Kogukonnad ja kohalikud ettevõtjad on pidevalt kaasatud Peipsi Järvefestivali korraldamisse ja läbi viimisesse. Tekkinud on uued koostöövõrgustikud, uued tooted ja teenused.

Festivali koduleht: www.peipsifestival.ee

Reklaamiklipid:

Peipsimaa II järvefestival

Peipsimaa III järvefestival