Vormid

MTÜ Piiriveere Liider 2023. a taotlusvoor oli avatud 13.-22. märts.

Projektitaotluste paremusjärjestuse tähtaeg (tegevusrühmas): 13. juuni 2023.

Projektitaotlus koos kõikide lisadokumentidega esitatakse e-PRIAs.

Juhendid: sisselogimine e-PRIAsse video juhend, kliendiks registreerimine e-PRIAs pdf juhend, taotluse esitamine e-PRIAs pdf juhend, muudatustaotluse esitamine pdf juhend.

e-PRIA tehniline tugi: tel 737 7678, jagatud ekraanipilt. NB! PRIA infotelefonid teenindavad kliente teenindusajal E-R 9:00-16:00!

Taotlemise kohta jagavad infot Piiriveere Liideri büroo töötajadvõimalik kokku leppida kohtumine Piiriveere Liidri büroos (Pargi 23, Räpina linn).

Taotluse sisu koostamisel on võimalik konsulteerida ka Piiriveere Liidri meetmenõustajaga.

Kohustuslikud lisadokumendid, mis taotleja peab esitama:

A. LEADER määruse § 37 (4) nõutud dokumendid:

 • Väljavõte ehitusprojekti joonistest koos ehitusprojekti seletuskirjaga juhul, kui need on nõutavad ehitusseadustiku kohaselt ja kui ei taotleta toetust ehitusprojekti koostamiseks.
 • Kui ehitustegevus ei nõua ehitusluba, siis kohaliku omavalitsuse kirjalik tõend selle kohta, et ehitusluba või ehitusteatis ei ole nõutav.
 • Seltsingu puhul seltsingulepingu ärakiri.
 • Ühiste kavatsuste kokkuleppe ärakiri, kui taotletakse toetust ühisprojekti elluviimiseks. Vorm, nõuded Leader määrusest ja seletuskirjast.
 • Projektijuhi elulookirjeldus, kui taotletakse toetust projektijuhtimise kulude kohta.
 • Ärakiri dokumendist, mis tõendab, et maa, millele planeeritakse ehitada, kavandatav ehitis, mida ehitatakse või kuhu seade paigaldatakse, või mootorsõiduk, kuhu seade paigaldatakse, kuulub taotleja omandisse või on antud taotlejale õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt kolmeks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui taotleja on VKE, ning viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui taotleja ei ole VKE, või kui projektitoetust taotletakse uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamiseks.
 • Sihtasutuse asutajate ja nõukogu liikmete nimekiri juhul, kui taotleja on sihtasutus, kelle asutajate ja nõukogu liikmete nimekiri pole kättesaadav mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist.
 • Eraõigusliku juriidilise isiku juhtimis- ja järelevalveorganitesse kuuluvate isikute nimekiri juhul, kui juhtimis- ja järelevalveorganitesse kuuluvate isikute nimekiri ei ole kättesaadav äriregistrist või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist.
 • Mitte varasema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kuu esimese kuupäeva seisuga mittetulundusühingu liikmete nimekiri, v.a usulised ühendused.

Kohaliku tegevusgrupi (Piiriveere Liideri) enda projektide puhul:

 • Ärakiri kohaliku tegevusgrupi üldkoosoleku otsusest kohaliku tegevusgrupi projektitaotluse või § 28 lõike 2 punktis 3 nimetatud tegevuse heakskiitmise kohta.
 • Ühiste kavatsuste kokkuleppe ärakiri, kui taotletakse toetust kohaliku tegevusgrupi piirülese koostööprojekti ettevalmistamiseks.
 • Ärakiri koostööprojekti koostöökokkuleppest ja koostöökokkuleppe eestikeelsest tõlkest juhul, kui koostöökokkulepe on sõlmitud muus keeles.

B. MTÜ Piiriveere Liider nõutavad täiendavad lisadokumendid, et hindamiskomisjon saaks hinnata taotleja, projektitaotluse ja toetatava tegevuse vastavust strateegias ja rakenduskavas, sealhulgas strateegia meetmes esitatud nõuetele:

 • MTÜ Piiriveere Liider taotlusvorm.
 • Õppereisi puhul õppereisi programm ja osalejate valiku printsiipide kirjeldus.
 • Koolitustegevuse puhul koolituse programm ja osalejate valiku printsiipide kirjeldus.
 • Üle 10 000* EUR investeeringuprojektide puhul vajalik esitada äriplaan, sh rahavoogude prognoos (kui taotlejaks ei ole ettevõtja, võib äriplaani ja rahavoogude prognoosi asemel esitada muud olemuselt analoogilised dokumendid, millest nähtub kavandatava investeeringu elujõulisus). *Arvestatakse ilma käibemaksuta summas, kui projektitoetuse taotlejal on võimalik taotleda käibemaksu tagastamist käibemaksuseaduse alusel. Välja arvatud meetmes 1.
 • Kõikide meetmete projektide puhul viimane majandusaasta aruanne, mille esitamise tähtaeg on saabunud (juhul, kui taotlejal on kohustus esitada äriregistrile majandusaasta aruanne).

MUUDATUS: hinnapakkumisi, hinnapäringud, ehitusluba ja projekteerimistingimusi ei pea taotleja esitama koos projektitaotlusega, vaid siis, kui esitab esimese kuludeklaratsiooni! Vt täpsemalt Leader määrusest ja seletuskirjast.