"Mahe ja muhe – lapsed, kool ja mahetoit“ Setomaa Liit MTÜ (2020-2022)

Eesmärgid, tegevussuunad

Eesmärgistatud koostöö ja ühistegevus, et suurendada maheda toidutoorme kasutamist lasteasutustes kahe projektis osaleva omavalitsuse, lasteasutuste, ettevõtjate ja kogukonna vahel, samuti suurendada PVL piirkonna elanike teadmisi tervislikust toitumisest ning edendada tervislike toitumisharjumuste kujundamist parandades samaaegselt kohalike ja mahetootjate konkurentsivõimet. Projekti tegevussuunad: hooajaliste näidismenüüde koostamine mahetooraine baasil (kuni 25% osakaaluga) neljaks nädalaks; täiendkoolitused ja ümarlauad koolikokkadele ja haridustöötajatele teadmiste saamiseks või kogemuste vahetamiseks mahetoitlustamises; laste mahetoidust kokkamise võistlus, kus vähemalt kaks parimat retsepti valitakse menüüdesse; kasvuhoone rajamine kooli juurde praktilise mahetoidu kasvatamisvõimaluse pakkumiseks; projekti tegevuste ja tulemuste pidev kajastamine valdade kodulehtedel ja meedias, et jagada toimuva kohta uut ja olulist infot.

Tulemused

Projekti teostamise tulemusena on Setomaa valla ja Võru valla asutused ja inimesed saanud järgmist:

  • Piirkonna lasteasutustele on kasutamiseks hooajaline näidimenüü koos mahetooraine (vähemalt 25% osaga) päritolu, koguste ja hindadega eesmärgiga valmisoleku tekitamiseks asutustes menüüpõhiselt samaaegselt sama mahetoorainet sisaldavate toitude valmistamiseks. See annaks tulevikus võimaluse korraldada ühishankeid teatud toorainegruppidele, et tagada nende kättesaadavus ja parim võimalik hind.
  • Menüüdesse lisatud traditsioonilised toidud võimaldavad neid lastele tutvustada. Näidismenüüde koostamisel arvestatakse laste tervisliku toitumise ja seaduses sätestatud nõuetega.
  • Lasteasutustes on paranenud toidu atraktiivsus (maitse, väljapanek, valiku mitmekesisus).
  • Mahetooraine kasutamine suureneb osalevates asutustes 2020. a lõpuks üle 20% ja annab toitlustuse ökomärgi taotlemise ja kasutamise õiguse.
  • Läbi viidud täiendkoolituste, ümarlaudade tulemusena on arenenud koolikokkade oskused, kogemuste ja teadmiste vahetamine edendab koostööd tervislikumaks toitumiseks ning menüüdes erineva mahetooraine kasutamiseks.
  • Projektiga liitunud lasteasutuste töötajatest tekkinud protsessi ja kokkade tugiisikute võrgustik on kokkadele toeks nende tegevuses ning hoiab motivatsiooni mahetoidu valmistamiseks ja pakkumiseks koolis, samuti mahetoidu idee ja tegevuse tutvustamisel lapsevanematele ja laiemale avalikkusele.
  • Lapsed on kaasatud menüüde koostamisse, tõuseb laste teadlikkus mahetoidust ja toitumise kvaliteedist.
  • Kooli juurde tehtud kasvuhoone võimaldab anda lastele kogemuse ise toitu kasvatada ja tõsta teadlikkust mahepõllumajandusest.
  • Avaliku toitlustuse kasvanud nõudlus edendab piirkonna ettevõtlust ja mahetootmist, et tagada mitmekesises valikus tooraine/toodete pakkumise kasv piisavates kogustes.
  • Projekti edusammude tutvustamine tõstab piirkonna ja lasteasutuste mainet, kutsudes noori piirkonnas kodu looma ning aitab kaasa idee laiemale levikule maakonnas ja mujal Eestis.

Partnerid

Setomaa Liit MTÜ

Setomaa Vallavalitsus

Võru Vallavalitsus