"Külakogukondade tugevdamine koostöö kaudu" Setomaa Liit MTÜ (2018-2020)

Eesmärgid

Projekti eesmärk on tugevdada külakogukondasid kui olulist piirkonna elujõulisuse allikat. Selleks viiksea läbi koolitusi (liidrite motivatsiooni- ja kaasamisoskuste koolitus; terviseedendamise koolitus, kodu-uurimise koolitus), tsõõriklaudu koostöö käivitamiseks, õppereise. Projektis töötatatakse välja ja kasutatakse koostöömudeleid, sh nii külade sisese koostöö, külade vahelise koostöö, küla ja valla vahelise koostöö ning küla ja organisatsioonide vahelise koostöö mudeleid.

Tegevussuunad

Hajaasustusega piirkonnas on oluline, et inimeste vahel oleks koostöö, et inimesed ühiselt tegutseksid meeldiva elukeskkonna loomise nimel. Pärast haldusreformi on tõusnud inimeste huvi osaleda piirkonna arendamises. Suur potentsiaal inimeste kaasamisel on külakogukondadel. Kui külad on väikesed, on otstarbekas külade koostöögrupid käivitada. Külakogukondade aktiveerimisel on ühelt poolt tarvis toetavat vallapoolset suhtumist, teiselt poolt motiveeritud ja oskuslikud eestvedajaid. Kui viia külaliidrite motiveerimiseks ja koolitamiseks tegevused läbi üheaegselt kogu piirkonnas, saab luua püsiva koostöövõrgustiku. Üks takistus piirkonna arendamisel on inimeste vähene teadlikkus terviseedenduse valdkonnas – kui Harjumaal on tervena elatud eluaastate keskmine arv 62, siis Setomaal on see vaid 47. Kogukondade aktiveerimisel on vajalik tõsta inimeste teadlikkust terviseedendamise võimaluste osas. Külakogukondade aktiveerimisel on oluline, et koostöömudel ei jääks üksnes teoreetiliseks kokkuleppeks, vaid see saaks mingi tegevuse käigus ka läbi proovitud. Kui tekib positiivne koostöökogemus ühe tegevuse elluviimisel, siis on suurem tõenäosus, et üheskoos võetakse ette ka muid tegevusi ning võrgustik on jätkusuutlik. Koostöökogemuse saavutamiseks üks hea suund on küla ajaloo uurimine, sest see pakub üldist huvi ning selles tegevuses on võimalik kaasata paljusid.

Tulemused:

Projekti käigus tõuseb läbi koolituste külaliidrite motivatsioon, nad saavad kaasamisoskusi. Tsõõriklaudades luuakse külade koostöömudelid, mida katsetatakse konkreetsete ühistegevuste läbi. Terviseedendamise koolituste abil tõuseb teadlikkus elukvaliteedi tõstmise võimalustest ning suurem osa inimesi saab osaleda aktiivselt erinevates tegevustes. Tänu koolitustele paranevad teadmised, kuidas koduloolisi uurimusi teha, küla ajaloo uurimine annab ühtlasi võimaluse koostöömudelit praktilise tegevusega läbi teha, teha üheskoos midagi valmis, mis loob pinnase teisteks koostöötegevusteks. Õppereisidel käigus saadakse teadmisi headest praktikatest. Setomaal ei ole varem sellelaadilist kompleksset külakogukondade koostöövõrgustiku koolitust tehtud. Külavanemad ja kogukonnaliidrid on küll osalenud erinevatel koolitustel, kuid kuna erinevate külade inimesed on osalenud eri aegadel eri koolitustel, pole tekkinud tõhusat pinnast koostöödialoogideks.

Partnerid

Setomaa Liit MTÜ

Setomaa Vallavalitsus

Rõuge Vallavalitsus