Tegevuse elluviimine

Alates 03.11.17 ja 02.11.18 kehtib LEADER määruse uus redaktsioon, mille kohaselt on muutunud osad nõuded projektitaotluse esitamisel, projektitoetuse saaja kohustustes, projektitoetuse tegevuse elluviimist ja investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamisel jm olulises.

LEADER määrus § 42:

Toetuse saaja viib tegevuse ellu või teeb investeeringu ja esitab PRIAle elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu seda tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe projektitaotluse kohta kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt projektitaotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 31.12.2022.

Projektitoetuse saaja, kes on kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest esitanud PRIAle toetuse väljamaksmiseks maksetaotluse koos investeeringu tegemist tõendavate dokumentidega, millest nähtub, et toetuse saaja on viinud toetatavast tegevusest ellu osa, mille maksumus moodustab vähemalt 45 protsenti kogu tegevuse abikõlblikust maksumusest, võib viia tegevuse ellu ja võtta toetuse abil ostetud või ehitatud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse. Projektitoetuse saaja esitab investeeringu tegemist tõendavad dokumendid 30 kuu jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 31. detsembril 2022. [RT I, 30.10.2018, 5 - jõust. 02.11.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.07.2018]

Ühisprojekti korral tehakse tegevus ja esitatakse dokumendid kalendriaastas kuni neljas osas kuni nelja aasta jooksul, kuid hiljemalt 31.12.2022.

Kui taotlejal on maksetaotluse alusel tegevused tehtud enne 03.11.17, siis tuleb rakendada kuni 03.11.17 kehtinud LEADER määruse redaktsiooni (HMS § 5 lg 5 kui haldusmenetlust reguleerivad õigusnormid muutuvad menetluse ajal, kohaldatakse menetluse alguses kehtinud õigusnorme). Kui alates 03.11.17 kehtima hakanud redaktsiooni säte on soodsam kuni 03.11.17 kehtinud redaktsioonist, siis saab PRIA rakendada soodsamat sätet (HMS § 54 haldusakt on õiguspärane, kui ta on antud andmise hetkel kehtiva õiguse alusel ja sellega kooskõlas, proportsionaalne, kaalutlusvigadeta ning vastab vorminõuetele). Kui taotleja kahtleb, missugust LEADER määruse redaktsiooni järgida, siis konsulteerida MTÜ Piiriveere Liideri büroo või PRIAga.

Taotlusvoorust, mille projektitaotluste vastuvõtu tähtaja algus oli varasem kui 03.11.17, projektitoetust taotlenud toetuse saajad esitavad maksetaotlused endiselt vanas e-PRIAs. Ehk taotlejad, kes on esitanud projektitoetuse taotluse vanas e-PRIAs, esitavad ka maksetaotluse vana e-PRIA kaudu. Taotlusvoorud, mille projektitaotluste vastuvõtu tähtaja algus on 03.11.17 või hilisem, viiakse läbi ja edasine taotluste menetlemine, sh maksetaotluste esitamine toimub juba uues e-PRIA keskkonnas. Alates 24.04.2018, mil ühendati vana ja uus e-pria, saab kõikidele e-PRIA teenustele ligi ühe "värava" kaudu, mis asub aadressil https://epria.pria.ee/epria2/login/#/login.

Kuni 03.11.17 kehtinud LEADER määruse redaktsioon ja määruse seletuskiri.

Alates 03.11.17 kehtima hakanud LEADER määruse redaktsioon ja määruse seletuskiri.

Alates 02.11.18 kehtima hakanud LEADER määruse redaktsioon ja määruse seletuskiri.

Alates 09.09.19 kehtima hakanud LEADER määruse redaktsioon.

Maksetaotluse esitamise juhend (UUE e-pria osas). Juhend on kättesaadav ka e-PRIAs, vajutades „Vajad abi? Vajuta siia". Olenevalt taotluse liigist, millel hetkel viibite, avaneb vastava taotluse esitamise juhend.

Maksetaotluse esitamise juhend (VANA e-pria osas).

Soovitame enne maksetaotluse esitamist tutvuda PRIA koostatud korrektsele maksetaotlusele esitatavate nõuetega.

Projektitoetuse saaja on kohustatud (LEADER määrus § 42 lg 7):

 • võtma projektitoetuse abil tehtud investeeringu sihtotstarbeliselt kasutusse kahe aasta jooksul;
 • säilitama ja kasutama sihipäraselt projektitoetuse eest ostetud investeeringuobjekti vähemalt kolme aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest juhul, kui projektitoetuse saaja on väikese ja keskmise suurusega ettevõtete (edaspidi VKE), ning vähemalt viie aasta jooksul, kui projektitoetuse saaja ei ole VKE või kui projektitoetuse saaja on VKE ja projektitoetuse eest ehitati uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrk;
 • täitma vabatahtliku tasustamata töö tegemise tõendamiseks töö tegija ja projektitoetuse taotleja poolt allkirjastatud päevikut (vorm);
 • eristama selgelt oma raamatupidamises projektitoetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest;
 • võimaldama teostada projektitoetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle järelevalvet ja teha muid toetuse saamisega seotud kontrolle ning osutama selleks igakülgset abi, sealhulgas võimaldama viibida projektitoetuse saaja kinnisasjal, ehitises ja ruumis ning läbi vaadata dokumente ja toetuse abil ostetud vara kohapeal;
 • teavitama PRIAt viivitamata kirjalikult käibemaksukohustuslaseks registreerimisest käibemaksuseaduse § 20 alusel kuni viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui projektitoetuse saaja on saanud toetust käibemaksu kohta;
 • esitama projektitoetuse kasutamisega seotud seireks vajalikku teavet kohaliku tegevusgrupi või PRIA nõudmisel;
 • vastama strateegia meetmes nimetatud nõuetele ning riigiabi reeglitest tulenevatele nõuetele;
 • omama hiljemalt esimese maksetaotluse esitamise ajal ehitusluba või ehitusteatist ja viimase maksetaotluse esitamise ajal ehitise kasutusluba või kasutusteatist, kui see on nõutav ehitusseadustiku kohaselt;
 • tagama, et § 30 lõikes 4 nimetatud kasutatud masina, seadme või eriotstarbelise sõiduki ostmiseks või liisimiseks ei ole hinnapakkuja varem saanud toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi või vähese tähtsusega abi;
 • teavitama viivitamata PRIAt ja kohalikku tegevusgruppi taotluses esitatud või toetatava tegevusega seotud andmete muutumisest või tegevuse elluviimist takistavast asjaolust;
 • teavitama projektitoetuse abil toetatava tegevuse elluviimisest vastavalt maaelu arengu toetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, toetatud objektide tähistamise (määrus) nõuetele. Toetuse kasutamisest teavitamine (ettekanne).